Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

saddam
7261 99e4 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viasucznik sucznik
saddam
0018 24af
Reposted from4777727772 4777727772 viaflamingo flamingo
saddam
7306 6bf3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
saddam
8862 6aff 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaoski oski
saddam
7934 4479 500
Reposted fromSulejman Sulejman viaoski oski
saddam
9125 eb5f 500
Reposted fromzciach zciach viaoski oski
saddam
9896 ea7c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik

February 15 2019

saddam
2216 5cf2 500
Winona Ryder, Jodie Foster and Julia Roberts 1989
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasucznik sucznik
saddam
6137 e17e 500
Reposted fromjestemzero jestemzero
saddam
6143 2a07
Reposted fromjestemzero jestemzero
saddam
6154 0487
Reposted fromjestemzero jestemzero
saddam
6156 67f1 500
Reposted fromjestemzero jestemzero
saddam
6157 ecd8 500
Reposted fromjestemzero jestemzero
saddam
Reposted fromDennkost Dennkost viaPvtSpoonman PvtSpoonman
2295 0bc3 500
Reposted fromtwice twice viaflamingo flamingo
saddam
7071 fd9e 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
saddam
4040 84ed
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viappiotrus ppiotrus
saddam
7168 ee02 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viasucznik sucznik
saddam
8514 94da 500
Reposted frommangoe mangoe viadesinteressement desinteressement
saddam
4368 60ce
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl